Provozní řád je volně ke stažení zde

1. Umístění střelnice


Střelnice je situována v katastrálním území Krásná Lípa 673617 na pozemku č. KN 1487/9. Hlavní směr střelby (osa střelnice) vede přibližně na východ, azimut 100°. Střelnice je řešena jako polokrytá s jednou, ve spojení s čelním dopadovým záchytným valem a bočními valy (zářezy v terénu), dostatečně účinnou čelní clonou. Ve směru střelby za čelním dopadovým záchytným valem pokračuje volný terén. Po obvodu je střelnice obklopena náletem stromů a křovin. Přístup ke střelnici je po místní komunikaci od Krásné Lípy, v poslední části se jedná o komunikaci nezpevněnou.2. Obecná ustanovení


Střelnici lze k jakýmkoliv účelům používat jen se souhlasem provozovatele. Uživatelé střelnice (dále jen střelci) jsou povinni se seznámit s tímto provozním řádem a řídit se jím. Dále jsou povinni řídit se pokyny provozovatele, jím určených osob, zejména správce střelnice, řídícího střelby a při závodech též rozhodčích. Osoby, které ohrožují bezpečnost svou nebo ostatních, poškozují majetek a porušují pokyny uvedených osob nebo tento provozní řád, mohou být s okamžitou platností vyloučeny z používání střelnice, a to jak jednorázově, tak i s dlouhodobou (trvalou) účinností. Stejně tak bude naloženo s osobami, které jeví známky požití alkoholu nebo jiných omamných látek či drog.

Střelnice nemá omezenou dobu provozu a je celoročně přístupná veřejnosti v těchto provozních hodinách:
Čtvrtek : 9 – 12 h (pouze v letním období, dle dispozice provozovatele)
Sobota : 9 – 12 h
V ostatní dny po domluvě s provozovatelem.

Diváci či hosté střelců mají přístup na střelnici pouze se svolením správce střelnice a po seznámení se s tímto provozním řádem. Evidence osob využívajících střelnici je prováděna správcem střelnice na základě předložení ZP a OP do knihy evidence střeleb. Střelci se zapisují jménem a příjmením k příslušnému datu střelby. Podpisem střelci stvrzují seznámení se s tímto provozním řádem.3. Provozovatel střelnice


Provozovatelem střelnice je firma Jan Pospíšil – Globus, IČ 12773590, Sukova 261/12b. Provozovatel je povinen udržovat bezpečnostní zařízení střelnice (tzn. střelecký přístřešek nad střeleckými stáními, čelní clonu, záchytný val i boční valy) ve funkčním stavu.4. Správce střelnice


Správcem střelnice je určen pan Jan Pospíšil, tel: +420 603 859 591, +420 412 333 150
Správce je viditelně označen jmenovkou podle tohoto vzoru:

Jan Pospíšil – Globus, Rumburk
Střelnice Krásná Lípa
Jan Pospíšil
SPRÁVCE STŘELNICE

Povinnosti správce střelnice :
Stanoveny Zákonem č. 119/2002 Sb. §55:
 • - Nosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem
 • - Zajistit seznámení střelců s provozním řádem střelnice před zahájením střelby, jeho dodržování, a zajistit dostupnost provozního řádu
 • - Zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna
 • - Zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví či majetku
 • - Oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru PČR zranění nebo usmrcení osoby v průběhu provozu střelnice
 • Další povinnosti správce střelnice:
 • - Zajišťuje vyvěšení vlajky v době provozu střelnice
 • - Před střelbou kontroluje bezpečný stav střelnice
 • - Zapisuje střelce do knihy střeleb
 • - Dohlíží na bezpečné zacházení se zbraněmi střelivem
 • - Odpovídá za dodržování kázně a pořádku, zejména nepřipouští porušování tohoto provozního řádu
 • - Ustanovuje řídícího střelby5. Povolené zbraně a střelivo


Na střelnici je povolena střelba do vzdálenosti až 50m z krátkých i dlouhých zbraní s okrajovým zápalem a z předovek. Dále z krátkých kulových zbraní se středovým zápalem bez omezení ráže. Se souhlasem provozovatele lze také střílet z dlouhých kulových nebo brokových zbraní (broky do velikosti 2,5mm) na vzdálenost 50m z okrajových střeleckých stání.
Střelba se zbraněmi nabíjenými zepředu obecně:

 • -Střelba je prováděna pouze jednotnou střelou
 • -Střelec musí prokázat původ originálních zápalek a atest černého prachu správci střelnice nebo řídícímu střelby
 • -Používají se zbraně krátké i dlouhé s konstrukcí zámků křesadlové, kolečkové nebo perkusní. Původní originály nebo repliky (dle Zákona 119/2002 Sb. §7, písm. a,b), dále perkusní revolvery. Všechny zbraně musí mít vyraženu platnou zkušební značku dle Zákona 119/2002 Sb.6. Pravidla a omezení střelby, vymezení střeliště


 • - Střílí se zpravidla do papírových nebo kovových terčů na vzdálenosti 25m nebo 50m od palebné čáry, která je vyznačena předním okrajem střeleckých stání. Obvykle lze střílet pouze z prostoru střeleckých stání.
 • - Směr střelby je veden z palebné čáry vymezené přední hranou krytých střeleckých stání v šíři 18m směrem k dopadovému valu ve využitelné délce 55m. Celková šířka střeliště je 24m, z boků je střeliště vymezeno bočními valy.
 • - Výjimky co do druhu a umístění terčů a postavení střelce může v odůvodněných případech (tj. podle pravidel příslušné sportovní disciplíny) povolit provozovatel, pokud se tím nesníží bezpečnost střelby. Nejkratší vzdálenost střelby však může činit min. 5m.
 • - Kovové terče mohou být umístěny v minimální vzdálenosti 7m od střelce.7. Pravidla bezpečného chování na střelnici a bezpečného zacházení se zbraní


Střelci a všechny další osoby jsou na střelnici přítomny na vlastní nebezpečí. Péčí provozovatele nejsou pojištěni proti škodám na zdraví a majetku. Každá přítomná osoba přímo odpovídá za škody, které způsobí svým jednáním. Na střelnici je zakázáno poškozovat a znečišťovat prostředí a zařízení střelnice, přírodu a případně rozdělávat oheň nebo odhazovat odpadky mimo určená místa.

Osobám přítomným na střelnici je výslovně zakázáno:

 • - Požívat alkoholické nápoje nebo jiné podobně účinkující látky před střelbou nebo během střelby
 • - Kouřit v prostoru střeleckého stání
 • - Střílet na jiné terče, než je určeno
 • - Střílet na zvěř a živočichy
Pravidla bezpečného zacházení se zbraní:
 • V celém areálu střelnice není dovoleno přechovávat a nosit nabité zbraně a vyjímat zbraně z pouzder a přepravních obalů mimo prostor určený ke střelbě.
 • Nemá-li zbraň pouzdro či obal, musí mít po celou dobu přítomnosti na střelnici (vyjma vlastní střelby) otevřený či vyjmutý závěr a nesmí se s ní nijak manipulovat.
 • Z pouzdra nebo z přepravního obalu lze zbraň vyjmout jen při kontrole osobou k tomu určenou provozovatelem nebo při čistění a údržbě v místě k tomu určeném a s vědomím uvedené osoby.
 • Všechny odložené střelné zbraně a střelivo musí být pod dohledem oprávněné osoby
 • Zbraně použité ke střelbě musí mít vyraženu platnou zkušební značku ČÚZZS nebo zahraniční zkušebny uznávanou dle mezinárodních dohod, musí být registrovány dle Zákona 119/2002 Sb a musí mít vystaven průkaz zbraně. Zbraně kategorie D musí mít vyraženu platnou zkušební značku.
 • Zbraně lze jinak vyjmout z pouzder a přepravních obalů jen bezprostředně před vlastní střelbou v prostoru střeleckých stání a to až tehdy, když v ohroženém prostoru (střelišti) nejsou žádné osoby.
 • Veškeré manipulace se zbraní v prostoru střeleckých stání musí probíhat tak, že zbraň směřuje ústím hlavně ve směru střelby, tzn. směrem k terčům.
Pravidla bezpečného chování na střelnici:
 • Po dobu střelby je zakázán vstup všech osob do ohroženého prostoru střelnice, který je omezen na plochu střeliště a přivrácené plochy valů.
 • Po dobu střelby se na palebné čáře nesmějí zdržovat jiné osoby mimo střelců, jejich pomocníků a instruktorů, popř. rozhodčích.
 • Pro diváky je vyhrazen prostor za palebnou čárou, před betonovým stupněm.
 • Počet současně střílejících střelců je dán počtem střeleckých stání.
 • Každý střelec, který se dostaví ke střelbě s vlastní zbraní se musí prokázat platným zbrojním průkazem a průkazem zbraně.
 • Každý zúčastněný na střelnici (tzn. jak střelci tak i diváci) musí v prostoru střeleckého stání nebo v jeho blízkosti použít v průběhu střelby funkční chrániče sluchu. V případě střelby na kovové terče (a to i jiným střelcem) je doporučeno použít ochranu zraku.
 • Střelba začíná povelem řídícího střelby „nabíjet“ a následně „k palbě připravit“ a „pálit“ popř. zvukovým signálem (píšťalkou). Po těchto povelech může střelec zbraň nabít popř. s ní manipulovat podle svého uvážení (např. seřizovat miřidla, odkládat, manipulovat se střelivem apod.). Manipulace se zbraní a střelivem však v žádném případě nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních osob na střelnici. Po dobu střelby se střelec nesmí bez souhlasu řídícího střelby vzdalovat ze střeleckého stanoviště.
 • Střelbu ukončí řídící střelby hlasovým povelem („Palbu zastavit“) nebo zvukovým signálem (píšťalkou). Následuje povel „zbraně odložit“ nebo „zbraně vybít“.
 • Po povelu řídícího střelby „zbraně odložit“ jsou střelci povinni své zbraně odložit vybité na stolek ve střeleckém stání a nedotýkat se jich po dobu pohybu osob v prostoru střelby (tzn. u terčů) až do povelu „nabíjet“. Zbraně musí být odloženy ústím hlavně ve směru střelby s otevřeným závěrem nebo vyklopeným nábojovým válcem. Po dobu pohybu osob ve střelišti (u terčů) je povolena manipulace s náboji a plnění vyjímatelných zásobníků. Vybitou zbraň lze též uložit do pouzdra nebo přepravního obalu. Další postup se řídí pokyny řídícího střelby.
 • S výjimkou případů stanovených pravidly sportovní střelby není dovoleno se dotýkat zbraní, střeliva, popř. dalšího materiálu bez souhlasu vlastníka.
 • Každý střelec je po dobu pobytu na střelnici povinen upozornit na případné zjištěné nebezpečí a podle jeho povahy provést opatření k zabránění škod nebo k přivolání pomoci.8. Lékařská první pomoc při ranění či úrazu:


Střelnice je vybavena lékárničkou. V případě zranění je volána lékařská služba první pomoci (dojezd z Rumburka) na standardních telefonních číslech 155 nebo 1129. Protipožární opatření


Pro případ požáru je střelnice je vybavena hasícím přístrojem, který umístěn v chatce správce střelnice. V případě nutnosti je třeba volat HZZ na tel. čísle 150.

Provozní řád je volně ke stažení zde